PROJECT DESCRIPTION

กทพ. จึงทำการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดสระบุรี นครนายก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก – สระบุรี มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และการเงิน ของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี
  • สำรวจและออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี
  • ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี โดยให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนด
  • เผยแพร่ข้อมูลโครงการและจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  • จัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
  • จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกาศกำหนดโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

PROJECT DETAIL

  • Client: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • Location: กรุงเทพมหานครและสระบุรี
  • Duration: กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2558