WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรงานทางอาวุโส

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของงาน

 1. สำรวจและออกแบบงานทาง/โยธา
 2. ถอดแบบและคิดปริมาณงานก่อสร้าง
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ออกแบบงานถนนทั้งทางหลัก/รอง ทางแยกระดับพื้นดิน ทางแยกต่างระดับ
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการออกแบบงานทาง
 6. งานอื่นๆตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี / ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา)
 • อายุ: 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 10 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการอาวุโส

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ด้านการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ของโครงการ
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 3. เขียนรายงานการศึกษาของโครงการ
 4. บริหารจัดการและประสานงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. สามารถจัดทำงบการเงินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ
 7. มีความละเอียดรอบคอบ
 8. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้
 9. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • อายุ: 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 – 5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรจราจรและขนส่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของงาน

 1. ศึกษาและวางแผนด้านการจราจรขนส่ง งานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 2. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. วางแผนการดำเนินงานและการให้บริการสำหรับโครงการด้านการขนส่งและการจราจร
 5. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ
 6. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้
 9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านที่ปรึกษาทางวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
 • อายุ: 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: ช่างสำรวจ

สถานที่ปฏิบัติงาน:โครงการทางพิเศษพระราม 3

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมและติดตามงานก่อสร้าง งานสำรวจของโครงการ
 2. ประสานงานที่เกี่ยวข้อง
 3. วุฒิการศึกษาระดับปวส. สาขางานสำรวจ
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปวส.
 • อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 0-3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานเขียนแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของงาน

 1. เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานพร้อมกับนำเสนอและปรับแก้ให้ถูกต้อง
 3. แก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้าง
 4. งานอื่นๆ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ทำ
 5. มีความรู้ด้านงาน Shop Drawing
 6. ทักษะการใช้โปรแกรม Sketchup
 7. ทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปวส.
 • อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้นไป

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 120 (คุณภัทร์ภูมิ), 121 (คุณปัณณพร)
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250