WORK WITH US

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ ให้บริการ 6 สาขา ได้แก่ สาขาการจราจรและขนส่ง สาขาท่าเรือและวิศวกรชายฝั่ง สาขาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง และสาขาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน บริษัทฯ มีความชำนาญงานการศึกษาความเหมาะสม การจัดทำแผนแม่บท การสำรวจออกแบบรายละเอียดวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การบริหารงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนดำเนินงาน การบำรุงรักษาและการพัฒนาในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรม การประมาณราคาก่อสร้างและเตรียมเอกสารสัญญาประกวดราคาก่อสร้าง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษระบบทางด่วน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบราง ระบบรถไฟรางเดี่ยวและรางคู่ สะพาน ท่าอากาศยาน ทางหลวงแผ่นดิน อุโมงค์ อาคารสูง ท่าเทียบเรือ ขุดลอกร่องน้ำ และโครงการพิเศษอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด โดยขณะนั้นเป็นสำนักงานในประเทศไทยของ มูเชล กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอิสระชั้นนำของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ให้บริการด้านวิศกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีสำนักงานในประเทศอังกฤษ 7 แห่ง และสาขาต่างประเทศอีก 15 แห่ง

เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ผู้บริหารชาวไทยของ บริษัท มูเชล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เจรจาซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 75 จาก มูเชล กรุ๊ป และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 250 คน ประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคก่อสร้าง และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสนาม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม/ประกันชีวิตกลุ่ม
 • อื่นๆ (พิจารณาตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร

POSITION AVAILABLE

JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: พนักงานเขียนแบบ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำแบบรายละเอียด และองค์ประกอบของรายงานต่างๆ
 2. ประสานงานกับทีมงานในส่วนงานอื่นๆ
 3. เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. แก้ไขปัญหาด้านแบบก่อสร้าง
 5. มีประสบการณ์เขียนแบบงานทาง (Highway Drawings)
 6. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 7. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้
 8. มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของงาน

 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงิน
 2. จัดทำ Model ทางการเงิน
 3. จัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสด งบกำไร-ขาดทุน งบดุล
 4. ประสานงานโครงการทั้งภายในและภายนอก
 5. จัดทำรายงานและ Presentation
 6. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 7. สามารถจัดทำงบการเงินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการ
 8. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้
 9. มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: วิศวกรงานทาง ( Office Engineer )

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของงาน

 1. ออกแบบรายละเอียดงานทาง, ออกแบบแนวเส้นทาง (Geometric Design)
 2. นำเสนอรายละเอียดโครงการในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 3. ประสานงานกับทีมงานในส่วนงานอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำแบบรายละเอียด และรายงานต่างๆ
 5. จัดทำแผนงาน และบริหารโครงการ
 6. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 7. สามารถทนรับแรงกดดันจากการทำงานได้
 8. มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ: 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 7 ปีขึ้นไป
JOB SUMMARY

ชื่อตำแหน่งงาน: ผู้จัดการโครงการออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการ

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

วันที่ลงประกาศ: 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของงาน

 1. บริหารและควบคุมโครงการให้สำเร็จไปตามแผนงาน
 2. จัดการบริหารบุคลากรในโครงการ
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
 5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ 10 ปีขึ้นไป
 6. มีความยืดหยุ่นในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
 • อายุ: 50 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์: 25 ปีขึ้นไป

ติดต่อ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 02-318-7235 ต่อ 120
โทร : 089-499-4239
แฟกซ์ : 02-318-7236
Email : hr@chotichinda.com

ที่อยู่

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1
ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร  10250