ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สมาชิกนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา

หนังสือขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา