PROJECT DESCRIPTION

งานศึกษาความเหมาะสมเพ่ือจัดทําแผนแม่บททางพิเศษ แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
งานส่วนที่ 1: การศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทําแผนแม่บททางพิเศษในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนแม่บททางพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งพื้นที่ที่ มีศักยภาพ โดยทําการศึกษา รวบรวม และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วน งานด้านวิศวกรรมจราจร งานด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น งานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เป็นต้น เพื่อนําไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา วิเคราะห์ และ จัดทําโครงข่ายทางพิเศษในอนาคต
งานส่วนที่ 2: การศึกษาวิเคราะห์สภาพจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษรวมทั้ง จัดทําฐานข้อมูลและคู่มือการวิเคราะห์สภาพจราจร
งานส่วนที่ 3: การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแผนแม่บททางพิเศษ

PROJECT DETAIL

  • Client: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / ประเทศไทย
  • Location: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • Duration: 20 มีนาคม 2560 – 19 มิถุนายน 2561