PROJECT DESCRIPTION

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นโครงการท่ีช่วยอํานวยความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองจังหวัดน่าน ช่วยลดปริมาณการจราจรในบริเวณตัวเมืองน่าน และส่งเสริมโครงข่ายการคมนาคม ขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรม
3) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวง / ประเทศไทย
  • Location: จังหวัดน่าน
  • Duration: 1 ธันวาคม 2559 – 23 กุมภาพันธ์ 2561