เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ผู้บริหารบริษัทฯได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีของบริษัทฯ  โดยผู้บริหารและพนักงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่บริษัทฯ ในโอกาสนี้ผู้บริหารได้กล่าวถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หลังจากนั้นผู้บริหารได้แจกของที่ระลึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ได้ช่วยกันทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน ให้กับบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา