เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัทฯ ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO โดย คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายใต้สถาบันรับรองมาตรฐานระบบงาน UKAS สหราชอาณาจักร (United Kingdom Accreditation Service) และ ใบรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  ภายใต้สถาบันรับรองของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน ประเทศไทย (National Accreditation Council – NAC) ให้กับนาวาโทวิรุฬห์ โชติบุตร และคุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหารบริษัทฯ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกันพร้อมหน้า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีและยืนยันความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีมีคุณภาพครบวงจร รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับลูกค้าให้มากที่สุด และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้าตลอดไปด้วย