วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 ระหว่าง กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจออกแบบ และ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด มูลค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 20 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและทำให้การเดินทางระหว่างเมืองสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดเวลาเดินทางมากยิ่งขึ้น

Contract Signing Ceremony on 22 May 2019 between the Department of Highway, Bureau of Location and Design and Chotichinda Consultants for the Survey and Detailed Engineering Design of Highway No. 34 between Highway No. 9 Intersection and Chonburi Bypass Section 2 with approximate 20 million baht consulting service