วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ) ระหว่าง กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจออกแบบ กับกลุ่มบริษัที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด มูลค่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ 23 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยให้การเดินทางระหว่างเมืองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดเวลาเดินทางมากยิ่งขึ้น

Contract Signing Ceremony for Survey and Conceptual Engineering Design of 4-lane Highway at Sisaket Bypass (North Side) on 24 May 2019 between the Department of Highway, Bureau of Location and Design and the Consulting Group: Decade Consultant and Chotichinda Consultants with approximate 23 million baht consulting service