วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 บริษัท Pasco จากประเทศญี่ปุ่นได้มานำเสนอเทคนิคใหม่ในการสำรวจแผนที่ GIS แนวสายทางรถไฟ ให้กับฝ่าย GIS และ ฝ่าย PMC ได้ฟังที่ห้องประชุม CCCL

27 May 2019, PASCO (Thailand), a Japanese company visited our office to introduce a new GPS mapping technique for railway tracking and assets to our GIS and PMC department heads.