วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน โดยมีนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ สำหรับเกณฑ์มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เคยจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้มีการปรับปรุง 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2544 และ ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน อีกทั้งยังได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของผังเมืองรวมในหลายประเด็น จึงจำเป็นต้องจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมือง/ชุมชนในปัจจุบันและอนาคต

On 12 February 2019, Mr. Oran Sakkayarojkul, Deputy Director-General, Department of Public Works and Town & Country Planning chaired the opening of the 2nd meeting to public hearing for the project of Comprehensive Plan for Bangkok Metropolis at Ballroom 1, The Emerald Hotel, Bangkok.  Bangkok comprehensive criteria and standards have been implemented since 1996 with 2 revisions in 2001 and 2006. Currently, the overall plan is not consistent with the circumstances and environmental change. In addition, the Town Planning Act (No. 4) enacted in 2015 has improved the composition of the city plan in many aspects. Therefore it is necessary to prepare the criteria and standards for the new comprehensive plan as an appropriate planning tool for a combined city plan to suit the current and future urban / community environment.