ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง  เรื่อง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  โดยเชิญผู้เชียวชาญมาให้การอบรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO ได้ภายในต้นปี พ.ศ. 2560 นี้