เมื่อวันที่ 21, 24, 29 และ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลารวม 4 วัน บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับการเข้าตรวจการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ขั้นตอนสุดท้าย โดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพและทีมงาน คือ อาจารย์เอกพล ปานขำ   อาจารย์เกียรติชัย เลี้ยงหทัยธรรม  และอาจารย์ชูสิทธิ์ ทองศุภนนท์  จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบโครงสร้าง และระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐาน ISO    ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าตรวจตลอดระยะเวลา 4 วันดังกล่าว  คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพได้แจ้งว่า บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองและได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เรียบร้อยแล้ว และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   โดยในขณะนี้ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งเรื่องการขอออกใบรับรองการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ให้แก่บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ไปยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามให้กับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ทำให้การขอรับรองระบบคุณภาพในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง