รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรมภายในของฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรื่อง “โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ และ พนักงานของฝ่ายฯ เข้าร่วมการอบรมด้วยความสนใจ นับว่าเป็นเป็นกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ภายในของฝ่ายฯ ครั้งแรกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของฝ่ายฯ เพื่อตอบสนองการปรับปรุงองค์กรของบริษัทฯ ให้สามารถทำการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งต่อไปทางฝ่ายฯ จะดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) โดยจัดทำคู่มือการดำเนินงานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของฝ่ายฯ และสนับสนุนการจัดการความรู้ของบริษัทฯ ให้ต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น