เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ จาก บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด  (CHOTICHINDA MOUCHEL CONSULTANTS LIMITED เป็น “บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด (CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED)” โดยสำนักกฎหมายได้ทำการจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์