เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา บริเวณภายในอาคารโชติจินดา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ด้านมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด