PROJECT DESCRIPTION

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้บริการงานบริหารและควบคุมการก่อสร้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการ บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2547 ดังมีรายละเอียดข้อมูลของการใช้พื้นที่โครงการ 4 ประเภทดังนี้ อาคารศูนย์ลูกเรือ (Crew Center) พื้นที่สำนักงานทั่ว ๆ ไปและงานสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค (Normal Office Space and Supporting Facilities) พื้นที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก (Public Space) และ พื้นที่จอดรถ (Parking Space) พื้นที่โครงการ 4 ประเภทรวมประมาณ 128,162 ตารางเมตร

บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ 4 บริษัท ได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยบริษัท โชติจินดา    มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดหาทีมวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรและช่างเทคนิค เพื่อควบคุมคุณภาพงานและความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง

PROJECT DETAIL

  • Client: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)
  • Location: จังหวัดสมุทรปราการ
  • Duration: เมษายน 2546 – ตุลาคม 2548