PROJECT DESCRIPTION

1) สำรวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจร และวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนทางหลวง และทางแยกรวมถึงโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งปีปัจจุบันและอนาคต
2) สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ แนวทาง แนวระดับ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3) สำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ สำหรับการออกแบบโครงสร้างชั้นทาง และเป็นข้อมูลในการก่อสร้าง
4) ออกแบบรายละเอียด (Deteiled Design) ทางหลวง ทางแยก
5) จัดทำแผนที่ระบบระบายน้ำตลอดทั้งทางหลวง และโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง
6) ดำเนินการงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
7) สำรวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืนพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา และประเมินราคาค่าก่อสร้าง


PROJECT DETAIL

  • Client: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
  • Location: จังหวัดแพร่
  • Duration: พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564