PROJECT DESCRIPTION

เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศึกษาแนวทาง และรูปแบบเบื้องต้นของถนนโครงการให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวง
  • Location: จังหวัดสงขลา
  • Duration: 15 มกราคม 2558 – 14 มกราคม 2559