PROJECT DESCRIPTION

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2556 หมวด 4 (การเสนอโครงการ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ 2 งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่กำหนดใน พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2556 หมวด 5 (การดำเนินโครงการ)

PROJECT DETAIL

  • Client: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • Location: จังหวัดนครราชสีมา
  • Duration: 1 มิถุนายน 2562 – 20 มกราคม 2564