PROJECT DESCRIPTION

กรมทางหลวงได้จัดทําแผนพัฒนาทางหลวงตามทิศทางของการพัฒนาระบบ คมนาคมและขนส่ง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ดําเนินการ ครอบคลุมถึงโครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่ว ประเทศ ทั้งนี้ โครงการสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายลเข 401 กับทางหลวงหมายเลข 401 (เลี่ยงเมือง) กับทางหลวงหมายเลข 4213 (แยกบางกุ้ง) เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งบริเวณ พื้นที่โครงการ ตามแผนพัฒนากรมทางหลวงระยะ 30 ปี (2550-2559) โดย ขอบเขตของงานประกอบไปด้วย การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติการจราจร และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการ สํารวจข้อมูลจราจรเพื่อนํามาคาดการณ์ปริมาณการจารจรในอนาคตเพื่อ นําไปใช้ในการออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวง / ประเทศไทย
  • Location: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • Duration: กันยายน 2557 – กันยายน 2558