PROJECT DESCRIPTION

เพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กําหนด แนวเขตทางการวางรูปแบบโครงสร้างตลอดแนวเส้นทาง และเสนอโครงสร้าง พื้นฐานที่จําเป็น รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษา ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม และ วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการตลอดจนการออกแบบ รายละเอียด ประมาณการราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคาเพื่อการก่อสร้าง

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  • Location: จังหวัดสงขลา
  • Duration: 5 กุมภาพันธ์ 2558 – 4 ธันวาคม 2558