PROJECT DESCRIPTION

1) สํารวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนทางหลวงและทางแยกรวมถึงโครงข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปีปัจจุบันและอนาคต
2) สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศแนวทางแนวระดับสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3) สํารวจตรวจสอบดินและวัสดุสําหรับการออกแบบโครงสร้างชั้นทางและเป็นข้อมูลในการก่อสร้าง
4) ออกแบบรายละเอียดทางหลวงทางแยกพร้อมด้วยส่วนประกอบต่างๆ
5) จัดทําแผนที่ระบบระบายน้ำตลอดทั้งทางหลวงและโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง
6) ดําเนินการงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
7) สํารวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืนพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาค่าก่อสร้าง

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
  • Location: จังหวัดลําปาง
  • Duration: 27 มกราคม 2559 – 20 มกราคม 2560