PROJECT DESCRIPTION

1. สํารวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจร และวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนทางหลวง และทางแยกรวมถึงโครงข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปีปัจจุบันและอนาคต
2. สํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ แนวทาง แนวระดับ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการออกแบบและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. สํารวจตรวจสอบดินและวัสดุ สําหรับการออกแบบโครงสร้างชั้นทาง และเป็นข้อมูลในการก่อสร้าง
4. ออกแบบรายละเอียดทางหลวง ทางแยก พร้อมด้วยส่วนประกอบต่างๆ
5. จัดทําแผนที่ระบบระบายน้ำ ตลอดทั้งทางหลวง และโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง
6. ดําเนินการงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
7. สํารวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืนพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคาค่าก่อสร้าง

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวง
  • Location: จังหวัดชลบุรี
  • Duration: 18 มีนาคม 2560 – 12 มีนาคม 2561