PROJECT DESCRIPTION

แบ่งขอบเขตการศึกษาดังนี้
1) ศึกษาทบทวนผลการศึกษาฯ (ปี 2554) เพื่อให้การออกแบบ และการเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานในระบบการขนส่งรูปแบบอื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) ศึกษาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4) สำรวจเพื่อจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา

PROJECT DETAIL

  • Client: การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • Location: จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม
  • Duration: กรกฎาคม 2556 – ตุลาคม 2557