PROJECT DESCRIPTION

ที่ปรึกษารับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการโดยได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
(1) เพื่อให้มีผลการสำรวจตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายโรง ระดับที่ 1-3 ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด 18 พื้นที่
(2) เพื่อให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ ระดับที่ 1-3
(3) เพื่อให้มีระบบแสดงผลเชิงพื้นที่ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 1-3 ที่เกี่ยวกับโรงงาน ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด
(4) เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและดูแลระบบ
(5) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ


PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • Location: N/A
  • Duration: 14 พฤษภาคม 2563 – 13 ธันวาคม 2564