PROJECT DESCRIPTION

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมให้ครบวงจร
(2) เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม กำกับดูแลกากอุตสาหกรรมตั้งแต่แหล่งกำเนิดเริ่มต้นจนสิ้นสุดแหล่งกำจัดขั้นสุดท้ายรวมถึงการนำเข้า ส่งออกของเสียจากต่างประเทศ


PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • Location: N/A
  • Duration: 8 มิถุนายน 2563