PROJECT DESCRIPTION

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายที่เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ในพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างมีระบบ

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • Location: ประเทศไทย
  • Duration: 26 ธันวาคม 2557 – 26 กันยายน 2558