PROJECT DESCRIPTION

ที่ปรึกษารับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการโดยได้รับมอบหมายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
(1) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0
(2) เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถรองรับการแสดงผลการประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเชิงพื้นที่
(3) เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และพัฒนาความองค์รู้ในการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ที่พัฒนาขึ้นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • Location: N/A
  • Duration: 9 กุมภาพันธ์ 2564