PROJECT DESCRIPTION

1) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของการพัฒนาเมืองใหม่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
2) ศึกษารูปแบบการวางแผนและผังเมืองของเมืองใหม่ใน 3 จังหวัด
3) ศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ที่เหมาะสมรวมทั้งออกแบบเมืองทางสถาปัตยกรรมบริเวณรอบสถานีขนส่ง TOD ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งที่พักอาศัยที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ มายังฉะเชิงเทรา โดยให้มีลักษณะที่เป็น Smart City มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งระบบการจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นระดับมาตรฐานสากล
4) จัดทำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (Animation) ในการออกแบบเมืองทั้ง 3 จังหวัด และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง (TOD) ฉะเชิงเทราสำหรับใช้สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5) จัดประชุมกลุ่มย่อย/สัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากนักวิชาการด้านการพัฒนาเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้ง

PROJECT DETAIL

  • Client: สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)
  • Location: ประเทศไทย
  • Duration: 1 กันยายน 2560