PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นำเข้าข้อมูลแผนที่กายภาพแสดงขอบเขตการถือครองที่ดิน พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่อ่านแปลภาพถ่ายพร้อมภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบของดิจิตอล จัดทำโปรแกรมประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) และโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานข้อมูล และแผนที่ในลักษณะสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ในรูปแบบ Web Application

PROJECT DETAIL

  • Client: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  • Location: ประเทศไทย
  • Duration: 4 มกราคม 2556 – 3 มกราคม 2557