PROJECT DESCRIPTION

บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและติดตั้งระบบการเดินรถ โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน) เป็นระบบรถไฟฟ้าล้อยาง มีโครงสร้างเป็นแบบยกระดับทั้งโครงการ และมีระยะทางรวม 2.75 กิโลเมตร
แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (Phase 1) มีระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 สถานี ได้แก่
• สถานีที่ 1 สถานีกรุงธนบุรี หรือสถานี G1
• สถานีที่ 2 สถานีเจริญนคร หรือสถานี G2
• สถานีที่ 3 สถานีคลองสาน หรือสถานี G3
ระยะที่ 2 (Phase 2) มีระยะทางประมาณ 0.95 กิโลเมตร มี 1 สถานี ได้แก่ สถานีประชาธิป หรือ สถานี G4 (ยังไม่มีการก่อสร้าง)

PROJECT DETAIL

  • Client: บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  • Location: กรุงเทพมหานคร
  • Duration: 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 27 กรกฎาคม 2563