PROJECT DESCRIPTION

บริษัทฯ รับผิดชอบให้บริการควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O & M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของระยะที่ 1 ซึ่งจะประกอบด้วย
1.งานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
2.งานออกแบบก่อสร้างและติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
3. งานออกแบบติดตั้งระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจร
4.งานการจัดการระบบ
5.งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
6.งานออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร
7.งานออกแบบติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า
8.งานออกแบบและก่อสร้างอาคารดำเนินงานและบำรุงรักษา
9.งานออกแบบและก่อสร้างอาคารของหน่วยราชการ
10.งานออกแบบและจัดภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ด่านและทางแยก
11.งานออกแบบและก่อสร้างสิ่งอำนวยสะดวกงานถนนอละงานอำนวยความปลอดภัย
12.มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา 3 ปี

PROJECT DETAIL

  • Client: ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  • Location: นนทบุรี-กาญจนบุรี
  • Duration: กุมภาพันธ์ 2565 – กุมภาพันธ์ 2568