PROJECT DESCRIPTION

บริษัทฯ รับผิดชอบให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง โดยเป็นอาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นฐานอาคารสูง 7 ชั้น เป็นที่จอดรถต่างระดับ (Split Level) ส่วนที่ 2 เป็นส่วนอาคารพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 32 รวมจำนวน 25 ชั้น รวม 635 หน่วย ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน


PROJECT DETAIL

  • Client: การเคหะแห่งชาติ/ประเทศไทย
  • Location: บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง กรุงเทพฯ
  • Duration: พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2566