PROJECT DESCRIPTION

บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน
2. งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง โดยแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็นจำนวน 6 สัญญา ประกอบด้วย งานโยธาและระบบราง จำนวน 5 สัญญา (ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล หนองปลาไหล-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย และบางสะพานน้อย-ชุมพร) และ
3. งานออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 1 สัญญา (ช่วงนครปฐม-ชุมพร)

PROJECT DETAIL

  • Client: การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • Location: นครปฐม-ชุมพร
  • Duration: 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 1 มกราคม 2564