PROJECT DESCRIPTION

บริษัทฯ รับผิดชอบให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ สนามไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรี และถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นฐานอาคารสูง 7 ชั้น เป็นที่จอดรถต่างระดับ (Split Level) และห้องพักอาศัยบางส่วน
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนอาคารพักอาศัยเต็มชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 35 รวมจำนวน 28 ชั้น รวมจำนวนหน่วยพักอาศัยทั้งสิ้น 612 หน่วย ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน


PROJECT DETAIL

  • Client: การเคหะแห่งชาติ/ประเทศไทย
  • Location: กรุงเทพฯ
  • Duration: พฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม 2566