PROJECT DESCRIPTION

ศึกษาออกแบบในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือระนอง โดย แบ่งการศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1. การก่อสร้างพื้นที่หลังท่าส่วนขยาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (ลานวางตู้สินค้า ที่ 1 และที่ 2)
2. การก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ (ท่าเทียบเรือที่ 3) และลานวางตู้สินค้า (ลานวางตู้ สินค้าที่ 3)


PROJECT DETAIL

  • Client: การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • Location: จังหวัดระนอง
  • Duration: กันยายน 2563 – กันยายน 2564