PROJECT DESCRIPTION

ควบคุมการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • Location: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  • Duration: 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 20 มีนาคม 2567