PROJECT DESCRIPTION

ให้คำปรึกษา และสนับสนุนในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โดยการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างร่างสัญญาร่วมลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • Location: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  • Duration: มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2565