PROJECT DESCRIPTION

ศึกษา และออกแบบออกแบบเบื้องต้น เพื่อขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า บริเวณท่าเรือบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

PROJECT DETAIL

  • Client: บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
  • Location: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • Duration: เมษายน 2561 – พฤศจิกายน 2561