PROJECT DESCRIPTION

เพื่อให้คำปรึกษา และสนับสนุนในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โดยการศึกษาวิเคราะห์รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร ท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างร่างสัญญาร่วมลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด


PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • Location: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  • Duration: กรกฎาคม 2565 – กรกฎาคม 2567