PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ของโครงการทางพิเศษสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก – จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ปากท่อ) โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ส่วนที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการทางพิเศษสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก – จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ปากท่อ)
ส่วนที่ 3 งานจัดทำการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)

PROJECT DETAIL

  • Client: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
  • Location: กรุงเทพมหานคร
  • Duration: พฤษภาคม 2555 – สิงหาคม 2556