PROJECT DESCRIPTION

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำและเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์กับถนนติวานนท์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ศึกษาด้านการจราจรขนส่ง และจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง โดยมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร


PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวงชนบท (ทช.) / ประเทศไทย
  • Location: นนทบุรี
  • Duration: มิถุนายน 2564 – พฤศจิกายน 2565