PROJECT DESCRIPTION

งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี และ พื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยงาน 6 ส่วนหลัก ดังนี้
งานส่วนที่ 1: งานจัดทําแผนแม่บทระบบการขนส่งสาธารณะและโครงข่าย เชื่อมโยง
งานส่วนที่ 2: งานจัดทําแผนการจัดระบบการจราจรในเขตพื้นที่ศึกษา
งานส่วนที่ 3: งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ของโครงการนําร่อง ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ศึกษา
งานส่วนที่ 4: งานจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะหลัก รวมทั้งจุดจอดแล้วจร
งานส่วนที่ 5: งานจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
งานส่วนที่ 6: งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) / ประเทศไทย
  • Location: จังหวัดอุดรธานี
  • Duration: 2 เมษายน 2561 – 1 กรกฎาคม 2562