PROJECT DESCRIPTION

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง เป็นโครงการท่ีช่วยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองร้อง กวางซึ่งมีเขตทางที่แคบและไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการขยายช่องจราจร การ ดําเนินงานโครงการจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง
2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ และวิศวกรรม
3) เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักแผนงาน กรมทางหลวง / ประเทศไทย
  • Location: อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
  • Duration: 28 มกราคม 2559 – 21 เมษายน 2560