PROJECT DESCRIPTION

การทบทวนงานศึกษาความเหมาะสมฯ หรือทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ให้มีขนาด 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า โดยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศโครงข่ายทางหลวง และปริมาณการจราจรในอนาคต พร้อมระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในแนวสายทาง

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมทางหลวง / ประเทศไทย
  • Location: จังหวัดศรีสะเกษ
  • Duration: 25 พฤษภาคม 2562 – 18 พฤษภาคม 2563