PROJECT DESCRIPTION

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักการวางผังพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งจะนำแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) มาทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นในบางสถานีที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงเห็นควรมีการศึกษาแล้ววางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษาไว้ โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำผังแม่บท (Master plan) แนวทางการออกแบบ (Design Guideline) มาตรการทางผังเมืองและแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บริเวณ


PROJECT DETAIL

  • Client: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
  • Location: กรุงเทพมหานคร
  • Duration: พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563