PROJECT DESCRIPTION

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ซึ่งใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และได้ปรากฏสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ จึงได้เสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในระหว่างการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้มีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ทำให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝั่งเมือง ต้องดำเนินการปรับเพิ่มเนื้องานให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด อีกทั้งต้องทำการทบทวน ปรับปรุงและวิเคราะห์คาดการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องดำเนินการขั้นตอนการจัดประชุมประชาชนและการสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดของประชาชน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) มีถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนด


PROJECT DETAIL

  • Client: สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
  • Location: กรุงเทพมหานคร
  • Duration: 23 กันยายน 2565 – 10 ธันวาคม 2566