PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงาน โครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดเชียงใหม่
  • Duration: 23 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2558