PROJECT DESCRIPTION

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC (Site Selection)
1.1) ข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงทุกด้าน รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และอื่นๆ ที่จะมีผล
ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง
1.2) บริเวณพื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างน้อย 3 พื้นที่ โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญจากการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมทุกด้าน


PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • Location: จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
  • Duration: 27 กรกฎาคม 2565 – 24 มีนาคม 2566